Algemene voorwaarden Groene camping In de Polder

versie 1.0 datum januari 2024

 

Artikel 1: Definities

1.1 Groene camping In de Polder: hiermee wordt bedoeld Mts. Keller – den Dunnen, handelend onder de namen Groene camping In de Polder en BIO In de Polder, in deze voorwaarden genoemd bij de handelsnaam Groene camping In de Polder.

1.2 Accommodatie: hieronder dient te worden verstaan: Vakantiehuisje, Beverburcht, kampeerplaats, camperplaats of andere te huur aangeboden slaapmogelijkheid.

1.3 Kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, camper, toercaravan, ed.

1.4 Recreant (gast): alle personen die vallen onder het begrip recreant en mede recreant die gebruikmaken van de accommodatie en/of voorzieningen van Groene camping In de Polder. Bezoekers van de camping vallen hier ook onder. De recreant is degene die de overeenkomst betreffende de accommodatie aangaat.

1.5 Alleenreizende jongeren: personen die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben en reizen zonder hun ouders en/of verzorgers, dan wel andere begeleiders die ouder zijn dan 21 jaar.

1.6 Dagbezoeker: bezoeker van recreant welke niet op Groene camping In de Polder overnacht.

1.7 Logé: Bezoeker van recreant welke in zijn gehuurde accommodatie of kampeermiddel blijft overnachten voor één of meerdere nachten.

1.8 Gezin: combinatie van ouder(s) met thuiswonend(e) kind(eren).

1.9 Groep: alle gezelschappen niet zijnde een gezin en/of elke gelijktijdige reservering.

1.10 Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mede recreant(en).

1.11 Ondernemer: de organisatie die de accommodatie aan de recreant ter beschikking stelt, zijnde Groene camping In de Polder.

1.12 Camping Etiquette: het reglement dat voor de camping is opgesteld en waarin aanvullende regels zijn opgenomen.

1.13 FAQ: Frequently Asked Questions ofwel de veel gestelde vragen en antwoorden die voor Groene camping In de Polder is opgesteld en waarin aanvullende gegevens zijn opgenomen.

1 14 Voorzieningen: alle voorzieningen binnen of buiten waarvan op basis van de overeenkomst gebruik kan worden gemaakt.

1.15 Huursom: huurkosten, administratiekosten en overige kosten (lokale heffingen en eventuele bijboekingen) exclusief verzekeringskosten, extra schoonmaakkosten indien kampeerplaats, beverburcht of vakantiehuisje(s) niet volgens afspraak netjes is achtergelaten.

1.16 Totaalprijs: het totaal verschuldigde bedrag dat betrekking heeft op de gesloten overeenkomst tussen ondernemer en recreant, o.a. inclusief administratiekosten, toeristenbelasting, schoonmaakkosten en andere bijkomende kosten.

1.17 Bewaking: de (ingehuurde) medewerkers die voor en namens de ondernemer de handhaving verzorgen van rust en regels.

1.18 Annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de aankomstdatum.

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst 

De ondernemer gaat er vanuit dat de recreant (minimaal 21 jaar en handelingsbekwaam) met instemming van de mede-recreanten met wie hij/zij gebruik maakt van de accommodaties, deze overeenkomst aangaat. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

 

 

Artikel 3: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden 

3.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten die worden gesloten tussen de ondernemer en de recreant betreffende accommodaties en kampeerplaatsen. Daaronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend, het verblijf op het park en het gebruik van de verhuuraccommodatie en/of kampeerplaats en alle faciliteiten, tenzij daarvoor specifieke afwijkende regels gelden.

3.2 Naast deze Algemene voorwaarden is de Camping Etiquette en de FAQ van toepassing op de overeenkomst. De Camping Etiquette en FAQ maakt onderdeel uit van deze voorwaarden en dient als zodanig als één geheel te worden gezien.

3.3. Alle reglementen en voorwaarden zijn op de camping beschikbaar en worden op verzoek van de recreant toegezonden. Deze reglementen zijn tevens online te vinden op https://www.groenecampingindepolder.nl/algemene-voorwaarden.

3.4 De ondernemer behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen in de Algemene voorwaarden en/of de reglementen.

3.5 Groene camping In de Polder is jaarlijks geopend van 1 april tot half september. In het kampeerseizoen 2024 is de camping incl. camperplaatsen en Beverburcht van 29 maart 2024 tot 22 september 2024 geopend. De vakantiehuisjes zijn het hele jaar geopend. De ondernemer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de voorzieningen op de camping. In verband met vorst worden (indien nodig) in de winterperiode de watertappunten en sanitaire gebouwen op alle kampeerplaatsen afgesloten, dit wordt door de ondernemer beoordeeld.

3.6 De ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de opzet en uitvoering van de terreinen en de daarbij behorende objecten en accommodatie(s) te wijzigen.

 

Artikel 4: Reserveringen/kortingen/betalingen

4.1 Reserveringen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 21 jaar (de recreant). De ondernemer is gerechtigd om te allen tijde een kopie van het identiteitsbewijs van de recreant te vragen. Het verkeerd opgeven van naam, adres of andere belangrijke gegevens kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst en tot verwijdering van Groene camping In de Polder. De recreant heeft in dit geval geen recht op restitutie van de huursom.

4.2 De ondernemer behoudt zich het recht voor om te allen tijde (zonder opgaaf van reden) een reservering te weigeren.

4.3 Na reservering ontvangt de recreant een reserveringsbevestiging per e-mail, zodat direct na het vastleggen van de reservering de bevestigingsdocumenten ontvangen kunnen worden.

4.4 Indien de recreant van mening is dat de bevestiging onjuistheden bevat, dient dit uiterlijk binnen 10 dagen na datum van de bevestiging maar vóór aanvang van het verblijf schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te worden gemaakt.

4.5 De accommodaties op Groene camping In de Polder zijn geschikt voor mensen die rekening houden met de andere gasten. Bij verhuur van accommodaties groepen en alleenreizende jongeren zijn onderstaande aanvullende voorwaarden van toepassing:

4.5.1 Groepen

Groepen zijn welkom, uitsluitend na een aanvraag via telefoon of mail. De ondernemer beslist of de groep ontvangen kan worden. Bij deze beslissing spelen onder andere de aard, het doel en de omvang van de groep een rol.

4.5.2 Alleenreizende jongeren

Alleenreizende jongeren zijn welkom, uitsluitend na een aanvraag via telefoon of mail. De ondernemer beslist of de alleenreizende jongere ontvangen kan worden. Bij deze beslissing spelen onder andere de aard en het doel van de alleenreizende jongeren een rol.

4.6 De ondernemer heeft het recht een (extra) waarborgsom en schoonmaakkosten vooraf of bij aankomst te berekenen bij groepen.

 

Artikel 5: Annulering 

5.1 Indien de recreant binnen 24 uur na de aankomst datum zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en zal de kampeerplaats / accommodatie voor verhuur worden vrijgegeven.

5.2 Als de recreant door ziekte of andere ernstige omstandigheden niet kan komen, is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd. We adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij verhindering of voortijdig vertrek storten wij geen verblijfskosten terug.

 

 

Artikel 6: Betalingen 

6.1 50% van de totaalprijs dient voldaan te zijn binnen 14 dagen na reservering. Het restant van de totaalprijs dient uiterlijk 2 weken vóór de dag van aankomst voldaan te zijn.

6.2 Bij reserveringen binnen 2 weken vóór de dag van aankomst dient de totaalprijs onmiddellijk te worden voldaan.

6.3 Wanneer er niet op tijd betaald wordt en/of betalingstermijnen niet worden aangehouden, annuleren wij de reservering.

6.4 De tijdens het verblijf gemaakte kosten dienen vóór vertrek te zijn afgerekend.

6.5 Bedragen die bij aankomst op Groene camping In de Polder nog niet op de rekening van de ondernemer zijn bijgeschreven, dienen ter plaatse alsnog te worden voldaan, tenzij de recreant schriftelijk kan aantonen dat het bedrag betaald is en niet is teruggestort op rekening van de recreant.

6.6 Indien de betaling van een reservering op de dag van aankomst niet in het bezit is van de ondernemer, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen.

6.7 Wanneer de recreant niet op tijd betaalt, kan de reservering geannuleerd worden. en is de voorwaarde zoals beschreven in artikel 6.3 van toepassing.

 

Artikel 7: Prijswijzigingen 

7.1 De (totaal)prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

7.2 Indien na vaststelling van de prijs, extra kosten ontstaan als gevolg van verhoging van lasten en/of heffingen die direct op de accommodatie, het kampeermiddel of de (mede)recreant betrekking hebben, dan kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.

7.3 Alle op de website opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief het geldende BTW-tarief.

 

Artikel 8: Wijziging of aanvulling van de overeenkomst 

8.1 Indien de ondernemer bereid is een wijziging te accepteren is deze gerechtigd hiervoor wijzigingskosten in rekening te brengen. Deze wijzigingskosten worden niet in rekening gebracht in geval van een bijboeking, uitbreiding of wijziging naar een duurdere periode of duurdere accommodatie.

8.2 Verlenging van de verblijfsduur is in principe mogelijk op basis van beschikbaarheid. De ondernemer is te allen tijde gerechtigd om een verzoek om verlenging af te wijzen.

8.3 In bepaalde omstandigheden waardoor de ondernemer door overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de ondernemer gerechtigd een andere accommodatie aan te bieden welke minstens gelijkwaardig is aan de oorspronkelijk gereserveerde. De ondernemer zal aan de recreant een wijzigingsvoorstel doen. Het wijzigingsvoorstel wordt geacht te zijn geaccepteerd door de recreant als dit voorstel niet binnen 14 dagen na dagtekening daarvan, schriftelijk door de recreant is afgewezen. De ondernemer zal niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. 

9.1 De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien naar het oordeel van de ondernemer het risico aanwezig is, dat de ondernemer schade zal lijden als de overeenkomst wordt voortgezet.

9.2 Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat de accommodatie/kampeerplaats zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen de aangegeven tijd, wordt verlaten met medeneming van persoonlijke eigendommen. De regels voor het in goede staat achterlaten van de accommodatie of kampeerplaats zijn onverkort van toepassing.

 

Artikel 10: Wet- en regelgeving 

10.1 Kampeerplaatsen: De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer (in het kader van milieumaatregelen) voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld. Indien de recreant krachtens gemeentelijke brandweervoorschriften preventieve maatregelen dient te nemen, zoals het voorhanden hebben van een goedgekeurd blusapparaat, dient de recreant deze voorschriften strikt na te leven. De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel.

10.2 Verhuuraccommodaties: De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld. De recreant is verplicht alle op het park geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende (veiligheids)voorschriften strikt naleven.

10.3 Het is de recreant, (mede)recreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen, van welke aard dan ook bij, op, onder (in geval van kampeermiddelen) of om de accommodatie te plaatsen of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

10.4 Het is verboden om in de nabijheid van een verhuuraccommodatie een kampeermiddel te plaatsen. Kampeermiddelen zijn uitsluitend toegestaan op een daartoe aangewezen kampeerplaats en eerst nadat daartoe een reservering heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

11.1 De ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

– Ongeval, diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op Groene camping In de Polder, en/of in de accommodatie of de aangeboden faciliteiten/voorzieningen. Hieronder vallen ook de zaken die door de recreant op de camping /kampeerplaats of de accommodatie zijn achtergelaten;

– Het onklaar geraken of buiten werking gesteld zijn van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de camping, sanitairgebouw/ kampeerplaats of in de accommodatie;

– Gevolgen van deelname aan activiteiten georganiseerd op de camping en begeleid buiten het terrein van Groene camping In de Polder.

– Als zodanig herkenbare (druk)fouten en vergissingen die vermeld zijn op de website, de brochure of anderszins. Deze binden de ondernemer niet;

– Storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten;

– Door derden geleverde diensten in het kader van de tussen de ondernemer en (mede)recreant gesloten overeenkomst;

– Schade als gevolg van het laten verplaatsen van eigendommen van de (mede) recreant en/of zijn gasten door medewerkers van Groene camping In de Polder;

– Gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht;

11.2 Iedere aansprakelijkheid van de eigenaar jegens de onderneming, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, voor (poging tot) diefstal of verlies uit of van het kampeermiddel of schade aan het kampeermiddel op de camping, is uitgesloten. Dit tenzij het te wijten is aan opzet of grove schuld van de ondernemer of diens medewerkers. Tevens vrijwaart de recreant de onderneming voor elke aansprakelijkheid van derden, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die als gevolg van deze algemene voorwaarden, camping etiquette, FAQ, reserveringsovereenkomst, algemene voorwaarden zou kunnen ontstaan.

11.3 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op de camping/ het terrein. Evenals voor schade ondervonden door het gebruik van de op de camping/ het terrein aanwezige voorzieningen en/of faciliteiten. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluids- of stankoverlast en enig van buiten komend onheil en niet voor de terreingesteldheid als gevolg van weersinvloeden. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van de aanwezige faciliteiten en/of voorzieningen.

11.4 Iedereen verblijft geheel op eigen risico. Voor je eigen veiligheid en dat van onze medewerkers wordt op een aantal punten op ons verblijf met cameratoezicht gewerkt.

11.5 De ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor bovenstaande, als dit een gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen door opzet of grove schuld van de ondernemer of diens medewerkers.

11.6 In het geval de accommodatie een toeristische plaats is, is de recreant aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt.

11.7 De recreant en/of mede recreanten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die bij de ondernemer en/of derde partijen zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf. Daaronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of derden die zich door hun toedoen op Groene camping In de Polder bevinden en/of schade die is veroorzaakt door een dier. Eventuele schade dient door de (mede)recreant onmiddellijk gemeld te worden bij de receptie en per ommegaande ter plaatse worden vergoed, tenzij aantoonbaar is dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van de (mede)recreant.

11.8 Indien de (mede)recreant op enige wijze schade heeft toegebracht aan eigendommen van de ondernemer of zijn gasten, dan wel overlast heeft veroorzaakt of daarbij betrokken is geweest, dan wel zich op andere wijze heeft misdragen op Groene camping In de Polder, dan wel in strijd heeft gehandeld met de geldende voorwaarden en/of voorschriften, dan wel zich zodanig heeft gedragen of zodanig heeft gehandeld dat dit naar het oordeel van de ondernemer strijd oplevert met zijn belangen of die van derden, kan de ondernemer besluiten dat genoemde persoon niet meer welkom is op Groene camping In de Polder en kan hij genoemde persoon te allen tijde de toegang tot het park ontzeggen zonder dat de ondernemer schadeplichtig zal zijn.

11.9 Indien de onder het vorige punt bedoelde (mede)recreant en/of (zijn) gasten desondanks op welke wijze dan ook betrokken zijn bij een reservering waarvoor al dan niet door middel van het volautomatische verwerkingsprogramma een (definitieve) bevestiging en/of factuur is ontvangen, dan wel op andere wijze toegang trachten te verkrijgen tot Groene camping In de Polder, wordt dit beschouwd als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die de ondernemer het recht geeft de overeenkomst te ontbinden en/of betreffende persoon of personen de toegang tot Groene camping In de Polder te weigeren, zonder dat de ondernemer schadeplichtig zal zijn en zonder restitutie van reeds betaalde bedragen.

 

Artikel 12: Privacy 

12.1 Door het gebruiken van diensten van de ondernemer, is het in vrijwel alle gevallen noodzakelijk, dat de ondernemer persoonsgegevens van de recreant registreert. Het is beleid en doel van de ondernemer om zeer zorgvuldig en transparant om te gaan met de persoonsgegevens van de recreant. Door middel van een privacyverklaring informeert de ondernemer voor welke doeleinden en op welke wijze zij persoonsgegevens van de recreant verwerkt en bewaart. Deze privacyverklaring is toepasselijk op alle persoonsgegevens die de ondernemer van de recreant verwerkt wanneer er een boeking bij de ondernemer wordt gemaakt, gebruik wordt gemaakt van diensten van de ondernemer, de website wordt bezocht of wanneer er contact is tussen de recreant en de ondernemer. De privacyverklaring is gepubliceerd op de website van de ondernemer.

12.2 De ondernemer verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij de ondernemer, in verband met overtreding van de algemene voorwaarden dan wel het camping etiquette en/of in het geval er naar het oordeel van de ondernemer sprake is of kan zijn van strafbare feiten, de politie inschakelt, dan wel in situaties waarin spoedeisende hulp geboden is.

12.3 De recreant wordt ten gunste van het terugstorten van een waarborg gevraagd om een IBAN nummer. De ondernemer kan geen bedrag van rekening van recreant afschrijven en zal dit ook nooit doen.

12.4 Voor de veiligheid van recreant en ondernemer heeft ondernemer beveiligingscamera’s geplaatst. Deze camera’s zijn op zichtbare plekken geplaatst. Camerabeelden worden nooit langer dan drie weken bewaard.

12.5 Indien de ondernemer foto’s en/of video’s wil maken voor promotie doeleinden met daarop mogelijk (mede)recreanten en/of (zijn) gasten, zal ondernemer zijn uiterste best doen er zorg voor te dragen dat daar toestemming voor is gevraagd aan de betreffende personen.

 

Artikel 13: Overige bepalingen 

13.1 Op alle overeenkomsten die tussen de ondernemer en de recreant worden gesloten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 Ondanks de uiterste zorg en moeite is het toch mogelijk dat een gast een klacht heeft. Deze klacht dient ter plaatse en onmiddellijk met de receptiemedewerkers te worden opgenomen, teneinde de camping in de gelegenheid te stellen een en ander op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan heeft de recreant tot uiterlijk 14 dagen na ontstaan van de klacht de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij Groene camping In de Polder, Groenendijk 35, 4926 RE Lage Zwaluwe.

Privacy verklaring Groene camping In de Polder https://groenecampingindepolder.nl/privacy